pointer
The Warsaw HUB
ul. Rondo Daszyńskiego 2B
Rondo Daszyńskiego 2B
mail
Biuro Obsługi Klienta
Customer Service Office:

Forum EEBD II

Forum EEBD II 2017.10.24

W ostatnich latach wymiana handlowa między państwami europejskimi a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi utrzymywała się na dobrym poziomie i systematycznie zwiększała swój zasięg. Europa stanowi światową potęgę handlową – jej gospodarka, mierzona pod względem wartości wyprodukowanych towarów i usług (PKB), przewyższa gospodarkę USA. Celem polityki gospodarczej UE jest utrzymanie wzrostu gospodarczego poprzez inwestycje w transport, energię i innowacyjne technologie, a także zminimalizowanie negatywnego wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne. Niezbędne stało się zatem stworzenie przestrzeni realizacji inwestycji i nawiązania kontaktów inwestorskich.

Można śmiało powiedzieć, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są dla państw europejskich od lat najważniejszym partnerem handlowym w świecie arabskim, przede wszystkim ze względu na wzrost dynamiki handlowej. Obecnie Zjednoczone Emiraty Arabskie są największym partnerem handlowym na obszarze obejmującym Afrykę Północną, Bliski i Środkowy Wschód oraz południową Azję. Widoczna jest tendencja wzrostowa, gdyż w ciągu 5 lat wzajemny handel wzrósł ponad czterokrotnie i raczej na tym nie poprzestanie. Obie współpracujące ze sobą strony – zarówno kraje europejskie, jak i Zjednoczone Emiraty Arabskie – od kilku lat koncentrują się na budowaniu strategicznej kooperacji.

Zjednoczone Emiraty Arabskie z producenta paliw w ostatnim czasie przekształciły się w ogromny terminal biznesowy i finansowy. Europejscy, w tym także polscy przedsiębiorcy poszukują natomiast nowych i perspektywicznych rynków zbytu. Inwestorzy, widząc korzystną koniunkturę, od wielu lat szturmują ZEA w poszukiwaniu niespotykanych nigdzie indziej możliwości biznesowych. Nie są osamotnieni w swojej misji. Rząd bardzo blisko i na wielu płaszczyznach współpracuje z rządem ZEA. Podpisano wiele umów dwustronnych i planuje się kolejne. Celem tych politycznych starań jest usunięcie przeszkód proceduralnych i biznesowych, stojących na drodze do swobodnego handlu, biznesu i przemieszczania się bez ograniczeń. Oczywiście wymiana handlowa to nie wszystko – równie ważne są edukacja i rozwój techniczny. Zacieśnianie połączeń gospodarczych leży w interesie obu stron i tylko przy współpracy tych stron może mieć powodzenie.

Ideą Forum jest przybliżenie szerokiej współpracy gospodarczej i biznesowej, jak również prezentacja walorów kulturowych środowisk zarówno europejskich, jak i emirackich.

Cele Forum:
  • szerzenie informacji dotyczących innowacyjnych i nowatorskich technologii,
  • prezentacja idei transferu technologii jako źródła wsparcia rozwoju gospodarczego,
  • promocja partnerskich relacji pomiędzy państwami europejskimi a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi,
  • szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w dziedzinach gospodarki, energii, transportu oraz ochrony środowiska naturalnego,
  • budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami biznesu z państw europejskich i ZEA,
  • propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska,
  • propagowanie idei e-mobility – promocja elektromobilności jako sposobu na poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz obniżenia emisji zanieczyszczeń,
  • promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej na arenie międzynarodowej,
  • wsparcie polskich przedsiębiorców poprzez pozyskanie: partnerów biznesowych, finansowych oraz kapitału na realizację najciekawszych projektów w Polsce,
  • ułatwienie polskim przedsiębiorcom startu i rozwoju biznesu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.